Veilig en vertrouwd sporten

Veilig en vertrouwd sporten bij SVW.

Schaatsvereniging Woudenberg heeft veel verschillende leden: mannen, vrouwen, jongens, meisjes of leden die zich niet thuis voelen in een hokje. Voor al deze mensen wil de vereniging een veilige omgeving bieden om te sporten. Respect, sportiviteit en plezier staan voorop. Het bestuur van SVW heeft de taak gewenst gedrag te stimuleren en de kans op ongewenst gedrag zo klein mogelijk te maken.

Om aan te geven dat we dit belangrijk vinden, hanteren we een beleid voor veilig sporten en hebben we regels hoe we met elkaar omgaan binnen SVW. Met begeleiders/trainers hebben we gedragscodes afgesproken die door NOC*NSF zijn opgesteld. Van onze groep begeleiders en trainers vragen we ook
een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
Dit hoort bij het streven incidenten te voorkomen en is niet omdat sprake is van gebrek aan vertrouwen.

Voor het geval zich toch situaties voordoen die we niet willen en waarover je met iemand vertrouwelijk in gesprek wilt, hebben we twee vertrouwenscontactpersonen (VCP).

Een VCP is het aanspreekpunt binnen onze vereniging bij klachten over ongewenst of grensoverschrijdend gedrag door bestuurders, leden, trainers of andere vrijwilligers. Onder ongewenst gedrag wordt al snel gedacht aan seksueel ongewenst gedrag (denk aan aanrakingen, ongepaste uitspraken en ongewenste intimiteiten). Maar ook gedragingen als agressie, discrimineren, pesten, kleineren, niet in de groep opnemen, horen niet bij onze vereniging.

Heb je behoefte aan een luisterend oor, dan kun je contact opnemen met:                                                                                  Astrid Robat vertrouwensvrouw@svwoudenberg.nl                                                                                                          Henk Boom vertrouwensman@svwoudenberg.nl

Veilig Sportklimaat – gewenst gedrag – vertrouwenscontactpersoon.

Schaatsvereniging Woudenberg bestaat dankzij de inzet van sporters en van vrijwilligers. Daarbij vinden we het als bestuur belangrijk dat we met elkaar ervaren dat er sprake is van een veilige sportomgeving voor iedereen. We willen een vereniging zijn waar iedereen zich prettig voelt. Hoe we met elkaar omgaan, hebben we vastgelegd in ons beleid, in omgang- en gedragsregels. Daar horen afspraken bij om ongewenst gedrag als seksuele intimidatie, pestgedrag of discriminatie te voorkomen. Daarnaast willen we als bestuur voorbereid zijn om professioneel en adequaat om te gaan met de gevolgen als ongewenst gedrag toch aan de orde is. In dat geval is de Vertrouwenscontact Persoon (VCP) het eerste aanspreekpunt binnen de vereniging. Het is moeilijk om een eenduidig antwoord te geven op de vraag wat nu exact onder ongewenst gedrag valt en wat niet. Uitgangspunt is dat alléén degene die het overkomt, kan aangeven wanneer er sprake is van ongewenst gedrag. Het gaat er dus niet om hoe iemand het heeft bedoeld, maar hoe de ander het ervaart. Het is ook normaal dat iemand van de één meer kan hebben dan van de ander. Wat iemand van de ene gewoon accepteert, kan hij of zij van een ander als ongewenst ervaren.

 

Preventief beleid.

Het beleid van SVW is erop gericht een goed en veilig sportklimaat te waarborgen, waarbij alle leden met plezier kunnen sporten. Ongewenst gedrag kan de sfeer tijdens het sporten behoorlijk verstoren en kan zelfs leiden tot het stoppen met je hobby. SVW vindt ongewenst gedrag onaanvaardbaar en voert daarom een actief beleid om
dit tegen te gaan. Elke vorm van discriminerend en/of seksueel gedrag in zowel verbale als fysieke zin, dat als ongewenst of opgedrongen wordt ervaren door de ontvanger, is ongewenst. Daarom wil het bestuur zich inspannen om (seksuele) intimidatie en misbruik binnen de vereniging te voorkomen. Het Bestuur wil binnen SVW (seksuele) intimidatie bespreekbaar maken, alle betrokkenen binnen de vereniging goed informeren over het beleid ten aanzien van dit onderwerp, de risico’s op (seksuele) intimidatie zo klein mogelijk maken en eventuele incidenten op een adequate wijze afhandelen. Het preventief beleid omvat de volgende onderdelen:

 1. Omgangsregels voor bestuur, leden en vrijwilligers. 
 2. Gedragsregels voor trainer of coach (begeleiders) in de sport.
 3. Aanstellingsbeleid voor begeleiders.
 4. Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).
 5. Vertrouwenscontactpersoon (VCP).
 6. Communicatie veilig sportklimaat.
 

1.  Omgangsregels voor bestuur, leden en vrijwilligers.                                                          Omgangsregels kunnen worden gezien als algemene uitgangspunten voor gedrag tussen leden, begeleiders en andere vrijwilligers van de vereniging. Het gaat dan over hele vanzelfsprekende zaken. Bestuursleden en begeleiders vervullen hierin een voorbeeldfunctie. Iedereen die activiteiten van de vereniging bezoekt, onderschrijft de doelstellingen en het huishoudelijk reglement van de vereniging en houdt zich aan de omgangsregels die zijn beschreven. Wie dit doet, is van harte welkom. Wij vinden afspraken over de manier waarop wij met elkaar omgaan belangrijk, omdat iedereen zich binnen onze vereniging prettig en veilig moet kunnen voelen. Dit kan alleen als wij elkaar in onze waarde laten en elkaar met respect behandelen. Dit betekent dat wij in onze vereniging alle vormen van ongelijkwaardige behandeling zoals: pesten, machtsmisbruik, discriminerende, racistische, seksistische of (seksueel) intimiderende gedragingen of opmerkingen, of het hiertoe aanzetten, ontoelaatbaar vinden. Niet alle zaken waarmee wij anderen kunnen kwetsen, kunnen we in regels verwoorden. Dan zouden het er veel te veel worden. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat als iets niet genoemd wordt, dit wel toelaatbaar is.

 • Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee bij alle sportvormen van onze vereniging.
 • Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
 • Ik val de ander niet onnodig lastig.
 • Ik berokken de ander geen (althans: niet opzettelijk) schade.
 • Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
 • Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
 • Ik negeer de ander niet.
 • Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
 • Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee.
 • Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
 • Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
 • Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
 • Als iemand mij hindert of lastigvalt, dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.
 • Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt, erop aan en meldt dit zo nodig bij de voorzitter van het Dagelijks Bestuur of de Vertrouwenscontactpersoon.
 
2.  Gedragsregels voor trainer of coach (begeleider) in de sport.                                                                            In de sport is de relatie tussen de trainer en de sporter erg belangrijk. De gedragsregels geven aan waar de grenzen liggen in het contact tussen begeleider en sporters. De gedragsregels vormen – aangevuld met de omgangsregels – een richtlijn voor de omgang tussen sporters en begeleiders. SVW onderschrijft de gedragsregels voor begeleiders van leden van de vereniging zoals die door NOC*NSF en de sportbonden, waaronder de KNSB, zijn vastgesteld. Die regels geven aan dat je als trainer, coach of begeleider van andere activiteiten van de club verantwoordelijk bent voor het welbevinden van de sporters die je begeleidt en alles nalaat wat de integriteit schade kan berokkenen. Dit geldt op zowel lichamelijk, geestelijk als sociaal gebied. Hoewel iedereen binnen de club die begeleiding op vrijwillige basis op zich neemt, geldt wel dat we die begeleiding en de relatie met de sporters “professioneel” benaderen.
 
 • De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.
 • De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.
 • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (macht)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 • De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.
 • De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 • De begeleider heeft de plicht – voor zover in zijn vermogen ligt – de sporter te beschermen tegen schade en (macht)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te
  werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 • De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 • De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.
 • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid
  van de begeleider in de geest hiervan te handelen.
 
3.  Aanstellingsbeleid voor begeleiders.                                                                                                                  Om te weten welke mensen actief zijn binnen SVW, hanteren we een procedure voor de

aanstelling van trainers, coaches en begeleiders.

Bestuursleden voeren een kennismakingsgesprek met kandidaat begeleiders. Daarin dient ten minste aan de orde te komen de motivatie van de begeleider om met minderjarigen te willen werken, de werkervaring en referenties bij vorige organisaties, als mede het beleid van SVW over Veilig  Sportklimaat.                                                        Tijdens het kennismakingsgesprek worden aan de begeleider dit beleidsdocument en de onderliggende stukken overhandigd. Na het gesprek en goedkeuring door de begeleider worden, indien mogelijk, referenties gecheckt bij verenigingen waar de begeleider in het verleden actief is geweest.

Als het kennismakingsgesprek positief verloopt en het bestuur eventueel opgevraagde referenties als positief beoordeelt, wordt de begeleider gevraagd de Gedragscode KNSB te ondertekenen. De secretaris van het bestuur beheert de ondertekende gedragscode.

 

4.  Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).                                                                                                                        Trainers en coaches (begeleiders) en de VCP dienen om de vier jaar aan het bestuur  een Verklaring  Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen. Dit hoort bij het streven incidenten te voorkomen en is niet omdat er sprake is van gebrek aan vertrouwen. Bij communicatie over werving van begeleiders zal dit uitdrukkelijk als voorwaarde worden gesteld.

 

5. Vertrouwenscontactpersoon (VCP).                                                                                              De Vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen SVW het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag en hier met iemand over wil praten. De VCP richt zich tevens op preventie en adviseert hierover het bestuur. De VCP is geen bestuurslid. De vertrouwenscontactpersonen van SVW zijn  Astrid Robat (vertrouwensvrouw@svwoudenberg.nl) en Henk Boom (vertrouwensman@svwoudenberg.nl).

Taken van de VCP:

 • Verstrekt voorlichting over ongewenst gedrag.
 • Zorgt voor een adequate opvang van degene (lid en/of opvoeders) die een melding doet van ongewenst gedrag. (zie ook procedure).
 • Bespreekt mogelijke doorverwijzingen en informeert over bijbehorende procedures. Indien van toepassing en gewenst, verwijst de VCP de klager of beschuldigde door naar een NOC*NSF vertrouwenspersoon en/of -adviseur, klacht-/tuchtcommissie van de KNSB, advocaat, politie en / of andere hulpverleners. De vertrouwenscontactpersoon ondersteunt leden, op hun verzoek, bij de doorverwijzing. De vertrouwenscontactpersoon heeft een geheimhoudingsplicht en doet niets zonder toestemming en medeweten van betreffende lid.
 •  Zoekt indien van toepassing naar een informele oplossing tussen  melder en beschuldigde.
 • Registreert binnengekomen klachten en maakt zo nodig jaarlijks een verslag t.b.v. het bestuur met daarin een geanonimiseerde weergave van de binnengekomen klachten.
 • Zorgt voor vertrouwelijke behandeling van gegevens.
 • Brengt periodiek verslag uit aan het bestuur of een bestuur vertegenwoordiger.
Procedure:  

De vertrouwenscontactpersoon kan rechtstreeks door een lid worden ingeschakeld. Een lid kan in eerste instantie via e-mail in contact komen met de vertrouwenscontactpersoon. De contactgegevens zijn op de website van SVW te
vinden. De locatie van de gesprekken wordt in overleg bepaald. 
Indien noodzakelijk kan de vertrouwenscontactpersoon, met in acht neming van de grootst mogelijke zorgvuldigheid, andere personen horen die bij de kwestie betrokken zijn. Dit kan uitsluitend alleen na toestemming van degene die de melding heeft gedaan. De vertrouwenscontactpersoon informeert het bestuur onmiddellijk bij het vermoeden van een strafbaar feit met inachtneming van de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Het bestuur onderneemt vervolgens de noodzakelijke stappen (advies inwinnen, beraad, hoor en wederhoor, mogelijk aangifte bij justitie). Als het bestuur oordeelt dat er sprake is van een (strafbaar) feit of dat de veiligheid van één of meerdere leden in het geding is, dan kan het besluiten de vertrouwelijkheid op te heffen. Dan is de VCP er aan gebonden namen te noemen. Periodiek, in aanvang elk half jaar, vindt er een evaluatie plaats. De vertrouwenscontactpersoon levert hiervoor een geanonimiseerde rapportage aan bij het bestuur. Deze rapportage zal worden gebruikt ter verbetering van het bestuurlijk beleid van SVW.

 

6. Communicatie veilig sportklimaat.                                                                                                                        Het is van belang dat alle leden op de hoogte zijn van het beleid van het veilig en vertrouwd sporten bij SVW. Dat impliceert dat de leden op de hoogte zijn van de regels en procedures. In het bijzonder geldt dit voor trainers en begeleiders. Het document Veilig en vertrouwd sporten is via de website beschikbaar en zal via bestuur mededelingen regelmatig onder de aandacht gebracht worden. Tijdens de jaarvergaderingen zal dit onderwerp geagendeerd worden en waar nodig toegelicht.

Contact

​Gert Heslenfeld
secretaris@svwoudenberg.nl

Club Cijfers

Opgericht
1900
Leden
0